fbpx

Policy GDPR

Nedan kan du läsa om GDPR och hur Akutgruppen hanterar personuppgifter enligt PuL.

Om GDPR (General Data Protection Regulation) Dataskyddsförordningen, eller GDPR, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). Dataskyddsförordningen (GDPR) syftar till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen gäller i princip för all automatiserad behandling av personuppgifter och i vissa fall även manuell behandling av personuppgifter.
Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar, levande fysisk person.
Behandling är alla former av åtgärder till exempel insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

För den vars personuppgifter behandlas ska det vara tydligt att personuppgifterna behandlas, vilka uppgifter som behandlas, av vilken anledning och hur de behandlas. Den registrerade ska också veta vilka rättigheter den har till sina uppgifter.

Den allmänna texten på denna sida är hämtad från Datainspektionens hemsida och vi hänvisar dit för mer information.

Hur Akutgruppen behandlar personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för föreningens behandling av personuppgifter är styrelsen för Akutgruppen, org.nr. 802458-0287. För frågor kring behandling av dina personuppgifter eller radering av personuppgifter kontaktas styrelsen via e-post: info@akutgruppen.com eller jourtelefon 070-402 76 12.

Inga personuppgifter samlas in automatiskt utan kommer från dig och när du lämnar uppgifterna samtycker du till att vi registrerar och behandlar dem för det aktuella ändamålet. Uppgifter i våra personregister uppdateras, ändras eller raderas inte regelbundet och vi har ingen bestämd tid för hur länge uppgifterna lagras. Istället sker sådan behandling i mån av tid då vi är en ideell förening. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du vill ändra kontaktuppgifterna eller liknande. Du kan läsa mer om dina rättigheter längre ner på sidan.

Adoptör
Inför adoption av en katt från oss behöver vi dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer och postadress. Vi kommer också att efterfråga och dokumentera andra uppgifter som kan vara relevanta, allt utifrån vår kommunikation med dig för att kunna matcha rätt katt med rätt hem. Vissa sådana uppgifter är hälsorelaterade. På vårt adoptionsavtal skriver du också ditt personnummer för det fall vi behöver nå dig gällande katten du har adopterat från oss när dina kontaktuppgifter inte längre stämmer. Behandlingen av dina personuppgifter sker för att vi och du ska kunna uppfylla vårt gemensamma avtal.

Överföring av uppgifter till annan organisation
I samband med att vi tecknar adoptionsavtalet godkänner du också att vi lämnar ditt namn, telefonnummer och e-postadress till Agria Djurförsäkring eller annat försäkringsbolag så att de kan kontakta dig gällande överlåtelse av katten/katternas pågående försäkringar. Du har alltid rätt att tacka nej när du blir kontaktad.

I samband med adoptionen gör vi också ett ägarbyte hos SKK (Svenska Kennelklubben) och/eller SVERAKs (Sveriges Kattklubbars Riksförbund) id-register så att du kan kontaktas om din katt upphittas av någon som läser av kattens id-märkning. De uppgifter som överförs till dem är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer. I och med adoptionsavtalet godkänner du också detta.

Volontär
Som volontär hos Akutgruppen hjälper du till med allt möjligt som du själv tackar ja till. För att nå dig med förfrågningar om hjälp registrerar vi namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Även annan information från vår kommunikation med dig som är relevant kan registreras för att underlätta fördelning av arbetsuppgifter. Registreringen baseras på ditt samtycke.

Fadder / gåvogivare
Som fadder lämnar du uppgifter om namn, adress, telefonnummer och emailadress. Som gåvogivare anger du bara ditt namn om du vill. I båda fall använder vid ditt namn vid gåvoredovisningen på vår hemsida och sociala medier, övriga uppgifter kan komma att användas för utskick av tack och information från föreningen. Det är ditt samtycke som ligger till grund för registreringen. Vill du vara anonym går också det bra.

Jourhem
När du meddelar intresse för att ta emot en katt som jourhem behöver vi dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer och emailadress. Vi kommer också att efterfråga och dokumentera andra uppgifter utifrån vår kommunikation med dig för att kunna matcha rätt katt med rätt jourhem, vissa sådana uppgifter är hälsorelaterade. På vårt jourhemsavtal skriver du också ditt personnummer för det fall vi behöver nå dig gällande katten du är jourhem för men dina kontaktuppgifter inte längre stämmer. Behandlingen av dina personuppgifter sker för att vi och du ska kunna uppfylla vårt gemensamma avtal.

Medlem
När du blir medlem hos oss uppger du namn, adress, telefonnummer och emailadress. Vi använder dessa för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som medlem. Behandlingen av dina uppgifter sker utifrån föreningens stadgar och ditt samtycke.

Upphittare/Överlåtare
Om du kontaktar oss gällande ett ärende du önskar vår hjälp med, t.ex. en upphittad katt som behöver hjälp, behandlar vi de personuppgifter du ger oss. Behandlingen sker då med ditt samtycke. Vid överlåtelse av katt till oss behandlar vi namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt personnummer då ett överlåtelseavtal upprättas mellan oss.

Förtroendevalda
Som förtroendevald hos Akutgruppen hjälper du till med allt möjligt som du själv tackar ja till men du engagerar dig också ännu lite mer i föreningen genom att vara kontaktperson för en eller flera katter, sitta i styrelsen eller liknande. Vi registrerar därför kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Även annan information från vår kommunikation som är relevant till uppdraget med dig kan registreras för att underlätta fördelning av arbetsuppgifter. Registreringen baseras på ditt samtycke men även på intresseavvägning, för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som förtroendevald och att du ska kunna fullgöra dina åtaganden mot oss.

Annan behandling av dina personuppgifter
Utöver de ovan beskrivna tillämpningsområdena kan vi komma att använda dina personuppgifter för att skicka information om föreningens verksamhet, förfrågningar om olika slags stöd och hjälpinsatser osv. till dig. Du kan när som helst meddela att du inte längre vill ha sådana utskick från oss genom att svara på utskicket och informera oss om det eller kontakta oss på info@akutgruppen.com eller jourtelefonen 070-402 76 12.

Dina rättigheter som registrerad

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)
Om du vill veta vilka personuppgifter vi har registrerade om just dig kan du kontakta oss och begära att få tillgång till uppgifterna.

Rätt till rättelse
Du kan begära att dina personuppgifter rättas om de är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering
Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
– Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
– Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
– Du invänder mot behandling för marknadsföringsändamål.
– Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
– Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en
rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer främst från bokförings- och skattelagstiftning men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi inte har möjlighet att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi i stället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och kan invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Intresseavvägning
I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Klagomål
Om du anser att vi behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas och lämnar därefter besked till den som fört fram klagomålet.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är någon som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss t.ex. med:

– Betallösningar (Nordea, Swish)

– IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)

– Uppdatering av personuppgiftsregister. Dessa personer kan vara från föreningen utomstående personer som endast får tillgång till dina kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och email för att kunna kontakta dig i syfte att uppdatera våra register.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen, för att kunna uppfylla våra åtaganden.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Blog at WordPress.com.